top of page
תמונת נושא של  ובטון טיפול בחזיתות.jpg
003-concrete-mixer.png

פתרונות בטון

NPG 365 Description

צבע אקרילי על בסיס מים חד-רכיבי, רב-עובי המשמש כיסוד וכעליון ומיועד לצביעה ישירה על קירות פנים וחוץ במקומות לחים הרגישים להיווצרות תנאי עובש ופטריות מחלבות ותעשיית המזון. ,SPA כגון חדרים סטריליים, מקלטים, חדרי

טווח שימושים

מיועד להגנה ושימור קירות נגועים בעובש ופטריות, חיצוניים ופנימיים, בתי חולים, אולמות SPA חדרים סטריליים, מקלטים, מפעלי מזון ומחלבות בסביבה עירונית, תעשייתית וימית.

יתרונות

חד רכיבי על בסיס מים, לצביעה ישירה על קירות נגועים בעובש, ידידותי לסביבה ואינו מכיל
רעלים, ללא אדים דליקים, בעל כושר הידבקות מעולה, מונע התפתחות עובש, בקטריות
.UV ופטריות, עמיד בקרינת
JIS Z 2801 הצבע עומד בדרישות התקן היפני לצבע אנטי-בקטריאלי לבתי חולים
.ISO 22196 2012 ( ועבר בהצלחה את בדיקת היעילות כצבע אנטי בקטריאלי לפי תקן (
)MERIEUX NUTRISCIENCES/ )ראה תעודות בדיקה של מעבדות מילודע
קל ליישום ולשימוש, כלי עבודה רחיצים במים בלבד.
הצבע מכיל שרפים מיוחדים המיועדים לשיפור אדהזיה לכל סוגי התשתיות.
משמש כצבע יסוד ועליון בו זמנית.
עמיד בסביבה ביתית, תעשייתית וימית.
בעל ייבוש מהיר במיוחד.
מתאים לצביעה ישירה על התשתית, מוכן לשימוש.
ניתן לצביעה בתוך חללים )סגורים אינו מפיץ ריח ואדים רעילים(.
בעל עמידות אנטי-בקטריאלית מצוינת ועמידות חיצונית טובה.
הצבע אינו מכיל רעלים, מבוסס על חומרים טבעיים ובעל תכונות הידרופוביות.

Technical Datasheet

NPG 310 Description

צבע אקרילי על בסיס מים חד-רכיבי, רב-עובי המשמש כיסוד וכעליון ומיועד לצביעה ישירה על קירות פנים וחוץ. מתאים גם לצביעה במקומות לחים הרגישים להיווצרות תנאי עובש מחלבות ותעשיית המזון. ,SPA ופטריות כגון חדרים סטריליים, מקלטים, חדרי

טווחי שימוש

מיועד להגנה ושימור חזיתות מבנים ותשתיות מינרליות ישנות וחדשות בסביבה עירונית,
תעשייתית וימית.

יתרונות

חד רכיבי על בסיס מים, בעל הקטנה דרסטית של ספיגות מים נימית, גם על בטון רטוב, )ראה
תעודת בדיקה של דר גולדמן, אוניברסיטת אריאל(, ידידותי לסביבה ואינו מכיל רעלים ,ללא
אדים דליקים , בעל כושר הידבקות מעולה, מונע התפתחות עובש , בקטריות ופטריות , עמיד
. UV בקרינת
JIS Z 2801 (2012( הצבע עומד בדרישות התקן היפני לצבע אנטי-בקטריאלי לבתי חולים
.ISO 22196 ועבר בהצלחה את בדיקת היעילות כצבע אנטי בקטריאלי לפי תקן
)MERIEUX NUTRISCIENCES/ )ראה תעודות בדיקה של מעבדות מילודע
קל ליישום ולשימוש , כלי עבודה רחיצים במים בלבד.
הצבע מכיל שרפים מיוחדים המיועדים לשיפור אדהזיה לכל סוגי התשתיות.
משמש כצבע יסוד ועליון בו זמנית.
עמיד בסביבה ביתית, תעשייתית וימית, מונע חדירת מי גשם ובעל ספיגות מים מינימלית.
בעל ייבוש מהיר במיוחד.
מתאים לצביעה ישירה על התשתית, מוכן לשימוש.
ניתן לצביעה בתוך חללים )סגורים אינו מפיץ ריח ואדים רעילים(.
בעל עמידות אנטי-בקטריאלית מצוינת ועמידות חיצונית טובה.
הצבע אינו מכיל רעלים, מבוסס על חומרים טבעיים ובעל תכונות הידרופוביות.

Technical Datasheet

bottom of page